მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა(დამოუკიდებლად არსებული)

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (დამოუკიდებლად არსებული)