სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები

მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გეოგრაფია
ეკოლოგია
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია


სამაგისტრო პროგრამები

გამოყენებითი მათემატიკა
გამოყენებითი სტატისტიკა
კომპიუტერებისა და ქსელების  პროგრამული უზრუნველყოფა

კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვა
კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა
მიკრობიოლოგია

ქიმიური ექსპერტიზა


სადოქტორო პროგრამები

გამოყენებითი მათემატიკა

კომპიუტერული მეცნიერებები

მყარი სხეულების ფიზიკა