დაცული დისერტაციები

maTematikis sadisertacio sabWo

 

daculi disertaciebi:

 

        1. ცირა ღვინჯილია - სსუ  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის 2019-2020  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „გამოყენებითი მათემატიკა“

დაცვის თარიღი: 2019 წლის 19 ნოემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: მათემატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

 

 „სამეცნიერო კვლევების ურთიერთგავლენებისა, მეცნიერთა მომზადებისა და უნივერსიტეტების კონკურენციის პროცესების მათემატიკური მოდელირება“

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES OF INTERFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH,

TRAINING OF SCIENTISTS AND COMPETITION OF THE UNIVERSITIES

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

თემურ ჩილაჩავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გამოყენებითი   მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო      და განათლების მეცნიერებათა აკადემიების წევრიცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ოფიციალური  რეცეზენტები:

თემურ ჯანგველაძე -  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის . ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ-თანამშრომელი;

ნესტან კეკელია - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წმინდა მათემატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.




2. ბესიკი ტაბატაძე  - სსუ  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის 2019-2020  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „გამოყენებითი მათემატიკა“

დაცვის თარიღი: 2020 წლის 16 იანვარი

მისანიჭებელი ხარისხი: მათემატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

 

„ზოგიერთი არაწრფივი დიფუზიური სისტემის მიახლოებითი ამოხსნა“

„Numerical Aproximate Solution Of  Some Nonlinear Diffusion Systems“

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თემურ ჯანგველაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის . ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

თემურ ჩილაჩავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გამოყენებითი   მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო      და განათლების მეცნიერებათა აკადემიების წევრიცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

სამეცნიერო კონსულტანტი  -

ზურაბ კიღურაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მისურის (აშშ) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, პროფესორი.

ოფიციალური  რეცეზენტები:

მარინა მენთეშაშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ჯემალ როგავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

ექსპერტები:

რომეო გალდავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

გია ლობჯანიძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

 

 

 

      3. მაია კრაწაშვილი - სსუ  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის 2019-2020  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „გამოყენებითი მათემატიკა“

დაცვის თარიღი: 2020 წლის 18 იანვარი

მისანიჭებელი ხარისხი: მათემატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

 

„მაქსველის სისტემისა და მისი ინტეგრო-დიფერენციალური ანალოგების

გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა“

Investigation and Approximate Solution of the Maxwell System and

 its Integro-Differential Analogs“

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თემურ ჯანგველაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის . ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ-თანამშრომელი;

თემურ ჩილაჩავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გამოყენებითი   მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო      და განათლების მეცნიერებათა აკადემიების წევრიცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ოფიციალური  რეცეზენტები:

რომეო გალდავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ჰამლეტ მელაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინფორმატიკის

განყოფილების გამგე.

ექსპერტები:

ზურაბ გეგეჭკორი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

დაზმირ შულაია -  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.


სადოქტორო პროგრამა:  “მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი”

1. მიხეილ გაგოშიძე - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2014-2015 ს/ წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2015 წლის 23  ივლისი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის სახელწოდება:

ზოგიერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური  განტოლებათა  სისტემების  მიახლოებითი  ამოხსნა“

„Approximate Solution of Some System of Nonlinear Partial

Differential Equations”

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თემურ ჯანგველაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი-თანამშრომელი;

ზურაბ კიღურაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი-თანამშრომელი.

ოფიციალური რეცენზენტები:

ჰამლეტ მელაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

ჯემალ როგავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

 

 

2. სოფოა შენგელია -  სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2015-2016  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2015 წლის 29 დეკემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

„გასაღების ღია არხით გაცვლის მატრიცული ალგორითმისა და ფრაქტალური სტრუქტურების გამოკვლევა და სინთეზი“

Research and Synthesis of Key - Exchange Algorithm in Open Channel and  Fractal  Structures

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რიჩარდ მეგრელიშვილი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიყო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუსი, პროფესორი

ოფიციალური რეცენზენტები:

ზურაბ ქოჩლაძე - ტექნიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

მედეა თევდორაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის (ინფორმაციული სისტემების) დეპარტამენტის პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.

 

 

 

3. ლეილა სულავა - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 10 ნოემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

„არაწრფივი  სოციალური პროცესების მათემატიკური და

კომპიუტერული მოდელირება“

Mathematical and computer modeling of nonlinear social processes

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თემურ ჩილაჩავა, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო და განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ოფიციალური რეცენზენტები:

ჰამლეტ მელაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

თამაზ ობგაძე -  ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელსაწყოთმშენებლობის ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.

 

 

4. ირაკლი ქარდავა - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 19 დეკემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

„ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავება“

Computer Processing of Georgian Texts

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ჯემალ ანთიძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ  ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

თეიმურაზ  კუცია - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯოანს კელპერის სახელობის უნივერსიტეტი, სიმბოლური გამოთვლების კვლევითი ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, (ლინცი, ავსტრია);

თევდორე საჟენიუკი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

 

5. ლალი ბესელია  - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2016-2017  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2016 წლის 22 დეკემბერი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

„გენეტიკური ალგორითმის გამოყენება კრიპტოანალიზში“

 „Using Genetic Algorithms In Cryptoanalysis

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ზურაბ ქოჩლაძე - ტექნიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

რიჩარდ მეგრელიშვილი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიყო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუსი, პროფესორი;

თინათინ კაიშაური - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

 

6. მაია  ჩაკაბერიაია - სსუ მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 2017-2018  ს/წ  კურსდამთავრებული

სადოქტორო პროგრამა: „მათემატიკური მოდელირება და კომპიუტერული მეცნიერებანი“ 

დაცვის თარიღი: 2018 წლის 6 თებერვალი

მისანიჭებელი ხარისხი: ინფორმატიკის   დოქტორი

სადისერტაციო  ნაშრომის  სახელწოდება:

ასიმილაციის არაწრფივი პროცესების მათემატიკური და     კომპიუტერული მოდელირება

„Mathematikal and Compiuter Modeling of Nonlinear Processes of Assimilation“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თემურ ჩილაჩავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო და განათლების მეცნიერებათა აკადემიის  წევრი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

ჰამლეტ მელაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

თემურ ჯანგველაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი-თანამშრომელი;

 

 


სადოქტორო პროგრამა - ფიზიკური ორგანული ქიმია
ნათია შენგელია - ფიზიკური ორგანული ქიმია. ზოგიერთ ბიოორგანულ ნაერთთა სინთეზი და რეაქციათა მექანიზმების ქვანტურ- ქიმიური მოდელირება (Synthesis of some Bioorganic Compounds and Quantum-chemical Modeling of Reaction Mechanisms) - 2018 ქიმიის დოქტორი
თინათინ კუჭუხიძე ფიზიკური ორგანული ქიმია ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებით განმტკიცებული კერამიკული კომპოზიციური მასალების მიღება ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე (Obtaining of carbon nanostructures reinforced ceramic composite materials based on aluminum oxide) - 2018 ქიმიის დოქტორი
ანტონ ჩიქოვანი - ფიზიკური ორგანული ქიმია. ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური ჰეტეროციკლური ნაერთის სინთეზის რეაქციის ქვანტურ-ქიმიური მოდელირება (Quantum-chemical modeling of synthesis reactions of some biologically active heterocyclic compounds) - 2016 ქიმიის დოქტორი
მარინე ქვარაია - ფიზიკური ორგანული ქიმია. ზოგიერთ აზოტშემცველ ორგანულ ნაერთში პროტონის გადატანის რეაქციების ქვანტურ-ქიმიური მოდელირება (Quantum-Chemical Modeling of a ProtonTransfer in some Nitrogen-Conteining Organic Compounds) - 2014 ქიმიის დოქტორი



სადოქტორო პროგრამა - მიკრობიოლოგია
გოგი ჯიქია - მიკრობიოლოგია. მდინარე ალაზანზე მიკრობიოლოგიური და ანთროპოგენური სტრესფაქტორების გავლენის შესწავლა თევზ მურწას მაგალითზე და მისი ეკოტოქსიკოლოგიური შეფასება (Study of influence of microbiological and anthropogenic stress factors on the River Alazani on the example of fish barbell and its ecotoxicological assessment) - 2018 ბიოლოგიის დოქტორი
ღვალაძე ლალი - მიკრობიოლოგია. იმუნოდიაგნოსტიკის ტესტ-სისტემის გაუმჯობესება ჯილეხის აღმძვრელის სწრაფი ინდიკაციისათვის (Improvement of Immunodiagnostic Test-System For the Fast Identification of the Anthrax-Causing Bacterium) - 2017 ბიოლოგიის დოქტორი
გუნია სოფიო - მიკრობიოლოგია. ბრუცელოზური ბაქტერიოფაგების გამოყენება ბრუცელების დიფერენცირებისა და ფაგოტიპირებისათვის (Brucella Bacteriophages for Differentiation and Phage typing of Brucella spp) - 2016 ბიოლოგიის დოქტორი