საბჭოს შემადგენლობა

მათემატიკის სადისერტაციო საბჭო

მათემატიკის სადისერტაციო საბჭოს დებულება


ინფორმატიკის სადისერტაციო საბჭო

ინფორმატიკის სადისერტაციო საბჭოს დებულება


ფიზიკის სადისერტაციო საბჭო