ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი 
ნესტან კეკელია - ასოცირებული პროფესორი CV GEO | Nestan Kekelia  Associate Professor CV ENG

E-MAIL: n.kekelia@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 53

ადმინისტრაციადეკანის მოადგილე

კობა კორსანტია - ასოცირებული პროფესორი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

მარინა ზარქუა - ასოცირებული პროფესორი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჩაკაბერია - ინფორმატიკის დოქტორი


სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი

ნანა მაისურაძე - პედაგოგიკის დოქტორი


სტუდენტთა რეესტის წარმოების მთავარი სპეციალისტი

მანანა თამლიანი


სტუდენტთა რეესტის წარმოების მთავარი სპეციალისტი 

მანანა ჯელაძე 


სტუდენტთა რეესტის წარმოების უფროსი სპეციალისტი 

ვერიკო ხვისტანიE-MAIL: nsmtp@sou.edu.ge  
ტელ: 0 (32) 2 54 16 53; 0 (32) 2 54 16 75; 0 (32) 2 54 16 31; 0 (32) 2 54 16 74