ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანის მ/შ
ასოცირებული პროფესორი - ნესტან კეკელია CV GEO | Nestan Kekelia  Associate Professor CV ENG

E-MAIL: n.kekelia@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 53

ადმინისტრაცია

დეკანის მოადგილის მ/შ -  მზია ტალახაძე CV GEO | Mzia Talakhadze CV ENG

დეკანის მოასდგილის მ/შ - ასოცირებული პროფესორი კობა კორსანტია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ბიოლ. აკად. დოქტორი ასოცირებული პროფესორი მარინა ზარქუა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ასოცირებული პროფესორი ინგა გაბისონია

სასწავლო პროცესების მართვის მთავარი სპეციალისტის მ/შ - პედ. მეცნ. აკად. დოქტორი ნანა მაისურაძე 

სასწავლო პროცესების მართვის მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ლელა ჩხაიძე
სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ინფორმატიკის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორილალი ბესელია

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - მანანა თამლიანი

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ცისანა თოფურია

სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტის მ/შ - ნელი ჭელიძე 


E-MAIL: nsmtp@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 53; 0 (32) 2 54 16 75; 0 (32) 2 54 16 31; 0 (32) 2 54 16 74