სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები

ეკონომიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება

სოციოლოგია
ფსიქოლოგია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობებისამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება

სოციალური ფსიქოლოგია
სოციოლოგია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობები


სადოქტორო პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება