სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები


ეკონომიკა (2022 აკრედიტებული)

ბიზნესის ადმინისტრირება (2021_აკრედიტებული)


ბიზნესის ადმინისტრირება (2019 აკრედიტებული) 

სოციოლოგია (2022 აკრედიტებული)

ფსიქოლოგია (2022 აკრედიტებული)

პოლიტიკის მეცნიერებები (2022 აკრედიტებული)

საერთაშორისო ურთიერთობები (2022 აკრედიტებული)
სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები


სადოქტორო პროგრამები


ბიზნესის ადმინისტრირება