წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-60 (დანართი I)


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-59 (დანართი I; დანართი II


წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი №06-58 (დანართი I)