სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ბაკალავრიატის ცხრილი იხილეთ აქ.

მაგისტრატურის ცხრილი იხილეთ აქ.


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


სასწავლო ცხრილი


ჯგუფები და ქვეჯგუფები I კურსი


ბაკალავრიატი

საფაკულტეტო

მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ბიოლოგია

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

ფარმაცია

ქიმია

ფიზიკა


მინორ პროგრამები

მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ბიოლოგია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

ქიმია

ფიზიკამაგისტრატურა

გამოყენებითი მათემატიკა 

გამოყენებითი სტატისტიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

მიკრობიოლოგია

ქიმიური ექსპერტიზა

კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვადოქტორანტურა


გამოყენებითი მათემატიკა

კომპიუტერული მეცნიერებები 

მიკრობიოლოგია