სასწავლო ცხრილი

2022-2023 სასწავლო წლის I სემესტრის ცხრილი


ბაკალავრიატი

ბიოლოგია

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

მათემატიკა

ფარმაცია

ფიზიკა

ქიმიაMinor პროგრამა

ბიოლოგია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

მათემატიკა
ფიზიკა

ქიმია


მაგისტრატურა

კონსტრუქციული  გეოგრაფია და გარემოს დაცვა
მიკრობიოლოგია

გამოყენებითი  სტატისტიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა
ქიმიური ექსპერტიზა

გამოყენებითი მათემატიკა


დოქტორანტურა

მიკრობიოლოგია

ბიოორგანული ქიმია

გამოყენებითი მათემატიკა