სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრების 2020 წლის 4 თებერვლის არჩევნების კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრების 2020 წლის 4 თებერვლის არჩევნების კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი