სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ბაკალავრიატი

ბიზნესი

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 

დამატებითი ცხრილი


მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


ბაკალავრიატი

ბიზნესი

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 

დამატებითი ცხრილიმაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება