სასწავლო ცხრილი


2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრის სასწავლო ცხრილიბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 


Minor

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობებიმაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება