სასწავლო ცხრილი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილიბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

სოციოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები 
მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია


დოქტორანტურა 

ბიზნესის ადმინისტრირება