სასწავლო ცხრილი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილიბაკალავრიატი

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
მაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია