სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ბაკალავრიატი

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური)

ინკლუზიური განათლება

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამამაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


ბაკალავრიატი

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური)

ინკლუზიური განათლება

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ერთწლიანი) გაერთიანებული ლექცია და პრაქტიკულიმაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია


დოქტორანტურა