სასწავლო ცხრილი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი


ბაკალავრიატი 

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური)

ინკლუზიური განათლება

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამამაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია


სასწავლო ცხრილი


ბაკალავრიატი

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური)

ინკლუზიური განათლება

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ერთწლიანი) გაერთიანებული ლექცია და პრაქტიკულიმაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია


დოქტორანტურა