განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის მიზნით