აკადემიური პერსონალი

დარგი/სპეციალობა - ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები:

ლომთათიძე ზაურ  - პროფესორი

                  

ქვედარგი - მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, ბიოტექნოლოგია:

გოროზია ილიაასოცირებული პროფესორი 

ქვედარგი - ბოტანიკა:

ჭურღულია-შურღაია მარინა - ასოცირებული პროფესორი 

 

ქვედარგი -  ზოოლოგია:

მიქაია ნონაასოცირებული პროფესორი   

 

ქვედარგი - მცენარეთა ფიზიოოლოგია:

ზარქუა მარინაასოცირებული პროფესორი 

 

ქვედარგი - ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოოლოგია:

ვეკუა ელისაბედი - ასოცირებული პროფესორი CV GEO |  Elisabed VekuaAssociate Professor   CV ENG


ქვედარგი - ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია:

ჭელიძე ნარგიზა - ასოცირებული პროფესორი 

 

ქვედარგი - უჯრედული და განვითარების ბიოლოგია:

ბერულავა მანანა - ასოცირებული პროფესორი 

 

ქვედარგი - გენეტიკა:

შარია შორენაასოცირებული პროფესორი

 

დარგი/სპეციალობა - ქიმია:

ფაჩულია ზურაბპროფესორი    

 

ქვედარგი - ორგანული ქიმია:

ტაბატაძე ლალიასოცირებული პროფესორი CV GEO | Associate Professor Tabatadze Lali CV ENG

 

ქვედარგი - ფიზიკური და ანალიზური ქიმია:

მსხილაძე ანტონინაასოცირებული პროფესორი

ჭანტურია მინედა - ასოცირებული პროფესორი

 

 

დარგი/სპეციალობა - გეოგრფია:

ალფენიძე მელორპროფესორი 

 

ქვედარგი - ჰიდროლოგია, კარტოგრაფია:

თოლორდავა რევაზასოცირებული პროფესორი

 

ქვედარგი - მეტეოროლოგია:

გონგაძე მერაბასოცირებული პროფესორი    

 

ქვედარგი - ფიზიკური გეოგრაფია:

კორსანტია კობასოცირებული პროფესორი 

მზარელუა ლანაასისტენტ-პროფესორი 

 

დარგი/სპეციალობა - ფიზიკა:

კირცხალია ვლადიმერპროფესორი 

ბერია როინ - ასოცირებული პროფესორი 

 

დარგი/სპეციალობა - ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები   ქვედარგი - ბიოსამედიცინო ინჟინერია:

მიმინოშვილი ალექსანდრეპროფესორი                           

წურწუმია  ვარადებულიასოცირებული პროფესორი


დარგი/სპეციალობა - ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა:

ქარჩავა გულნარა პროფესორი 

ციცქიშვილი მარატ - ასოცირებული პროფესორი 

ესებუა ეკა - ასისტენტ-პროფესორი

 

დარგი/სპეციალობა - ფარმაცია:

ცომაია ირმა - ასოცირებული პროფესორი

ჩიქოვანი  ანტონ ასოცირებული პროფესორი

გიგოშვილი  თამარ  - ასისტენტ-პროფესორი

ტაბატაძე  ნინო ასისტენტ-პროფესორი