სადისერტაციო საბჭო

სადოქტორო პროგრამა დროებით შეჩერებულია.