სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები
სამართალი

სამაგისტრო პროგრამები
სამართალი (ამოქმედდება 2021/2022 სასწავლო წლიდან)
სამართალი
დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

სამართალი

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

უცხო ენა

ინგლისური ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი

II ვარიანტი


გერმანული ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი