სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები
სამართალი

სამაგისტრო პროგრამები
სამართალი

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

სამართალი

უცხო ენა

ინგლისური ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი

II ვარიანტი


გერმანული ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი