ფაკულტეტის შესახებ

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება