სიახლეები

2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საბაკალავრო პროგრამების I კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების საყურადღებოდ

სსიპ-სოხუმის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საბაკალავრო პროგრამების პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავის უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტების  რეგისტრაციის ვადები:

 

1.      სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხვის მიზნით საბაკალავრო პროგრამების პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტი ვალდებულია:

·          2020 წლის 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულად გადახდას. აბიტურიენტს თანხის გადახდა შეუძლია ნებისმიერ ბანკში:

საბანკო რეკვიზიტები: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღების ბანკისახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 0904 7289

·          წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. 
პირადობის მოწმობა (ასლი);
2. 
წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;
3. 
საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ნოტარიალურად დამოწმებული ატესტატის ასლი);
4. 
თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი);
5. 
სამი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად.

2.   დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ყოველდღე 1000 საათიდან 1700 საათამდე (შაბათ–კვირის გარდა) სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე; მისამართი: თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №61.

3.   აბიტურიენტი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ გაივლის ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას, კარგავს ეროვნული გამოცდებით მოპოვებულ სწავლის უფლებას.

P.S. არასრულწლოვან აბიტურიენტს რეგისტრაციის გავლისას თან უნდა ახლდეს მშობელი ან ნდობით აღჭურვილი პირი.

ფოტო გალერეა