სიახლეები

მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთა საყურადღებოდ

სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ

 

გამოცხადდა მიღება სა­მაგისტრო პროგრამებზე (სსუ-ს რექტორის  ბრძანება 15/01-10-51; 22.08.2019)   

 

ბიზნესისა  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი

მიმართულება

მისაღები  კონტინგენტი

წლიური გადასახადი (ლარში)

სასპეციალიზაციო საგანი

ბიზნესის ადმინისტრირება     (B  ტესტი)        

აკრედიტირებულია       22.0.2020-მდე                                            

ბიზნესი და ეკონომიკა

30

2250

·        ეკონომკის პრნციპები;

·        ინგლისური ენა (B -2 დონის ტესტი)   

პოლიტიკის მეცნიერებები (A  ტესტი)

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე    

სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

7

2250

პოლიტიკის მეცნიერებები

აერთაშორისო ურთიერთობები (A  ტესტი)   

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე              

სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

10

2250

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციოლოგია  (A  ტესტი)  

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე         

სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

7

2250

სოციოლოგია

სოციალური ფსიქოლოგია    (A  ტესტი)                     

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე     

სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

10

2250

ფსიქოლოგია

 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი

მიმართულება

მისაღები  კონტინგენტი

წლიური გადასახადი (ლარში)

სასპეციალიზაციო საგანი

განათლების ფსიქოლოგია (A  ტესტი)

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე                                                    

სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

7

2250

განათლების ფსიქოლოგია

განათლების მეცნიერებები

მოდულები:

ü  ისტორიის სწავლების მეთოდიკა;

ü   მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა;

ü  ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა;

ü  ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე        

განათლება

10

2250

მოდულის შესაბამისი საგანი

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა,  მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა

და ფარმაციის ფაკულტეტზე:

გამოყენებითი მათემატიკა  (B ტესტი)  

აკრედიტირებულია       11.04.2026-მდე       

ფიზიკა

7

2250

გამოყენებითი მათემატიკა

გამოყენებითი სტატისტიკ (B  ტესტი)   

აკრედიტირებულია       18.04.2020-მდე                                                                                                                  

მათემატიკა და ფიზიკა

7

2250

ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა (B  ტესტი)

აკრედიტირებულია       22.07.2020-მდე                                                                                                                                                 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

15

2250

პროგრამირება

მიკრობიოლოგია (A  ტესტი)  

აკრედიტირებულია       22.07.2020-მდე                                                  

საბუნებისმეტყველო მეცნ-ნი (გარდა ფიზიკისა)

7

2250

·        ბიოლოგია;

·        უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული,  ფრანგული, B -2 დონის ტესტი)    

კონდენსირებული გარემოს  ფიზიკა (B  ტესტი)         

აკრედიტირებულია       22.07.2020-მდე   

საბუნებისმეტყველო მეცნ-ნი

7

2250

ფიზიკა

კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვა (A  ტესტი)   

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე                                                                     

საბუნებისმეტყველო მეცნ-ნი (გარდა ფიზიკისა)

7

2250

გეოგრაფია

ქიმიური ექსპერტიზა (A  ტესტი)  

აკრედიტირებულია       30.04.2020-მდე                                          

საბუნებისმეტყველო მეცნ-ნი (გარდა ფიზიკისა)

7

2250

ქიმია

 

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე:

სამართალი  (C  ტესტი)   

 

აკრედიტირებულია       27.06.2026მდე                                                         

სამართალი

60

2250

·        სამართალი;

·        უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, B -2 დონის ტესტი)    

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი

მიმართულება

მისაღები  კონტინგენტი

წლიური გადასახადი (ლარში)

სასპეციალიზაციო საგანი

ისტორია    -      (A  ტესტი)             

    მოდულები:

ü  საქართველოს ისტორია;

ü  მსოფლიოს ისტორია

აკრედიტირებულია       11.04.2026-მდე      

ჰუმანიტარული

10

2250

ისტორია

არქეოლოგია - (A  ტესტი)

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე          

ჰუმანიტარული

7

2250

არქეოლოგია

ქართული ფილოლოგია  - (A  ტესტი)                                                                       

მოდულები:

ü  ქართველური ენათმეცნიერება;

ü  ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა

აკრედიტირებულია       28.05.2026-მდე            

ჰუმანიტარული

15

2250

ქართული ენა და ქართული ლიტერატურა

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები (A  ტესტი)    

აკრედიტირებულია       11.04.2026-მდე     

ჰუმანიტარული

7

2250

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

ევროპული ენები და ლიტერატურა

(A  ტესტი)  

მოდულები:

ü  ინგლისური ფილოლოგია

ü  გერმანული ფილოლოგია

ü  ფრანგული ფილოლოგია

ü  სლავური ფილოლოგია

ავტორიზებულია   08.12.2024-მდე       

ჰუმანიტარული

15

2250

შესაბამისი უცხო ენა (B -2 დონის ტესტი)

 

 

უცხო ენა ( B2 ტესტი)        ინგლისური ენა;

        ფრანგული ენა;

        გერმანული ენა;

        რუსული ენა;

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველმა მიმღებ კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადი განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე (იხ. დანართი 2);
  • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დი­­­ლომისა და დიპლომის დანართის დამოწმებული ასლი (სსუ-ის კურსდამთავრებულთათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 2019 წლის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე დიპლომის გაცემის ბრძანების მითითებით);

·        გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო-საიდენტიფიკციო ბარათი;

·        პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;

  • ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3X4;
  • სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი საბუთის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

·        იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სოციალურად დაუცველ პირთა მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის ქონის შემთხვევაში).

 

2019-2020 სასწავლო წლის  სამაგისტრო პროგრამებზე  მიღების ვადებად განისაზღვრა:

·        საბუთების მიღება - 5 სექტემბერი - 11 სექტემბრის ჩათვლით; 10.00 სა­­­თიდან 18.00 საათამდე ყოველ დღე კვირის გარდა მისამართზე: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, ოთახი №209;

·        გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) – 12 სექტემბერი, 10.00 სა­­­თი, სსუ-ს საგამოცდო ცენტრი; მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 26;

·        გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 12 სექტემბერს არაუგვიანეს 19.00 საათისა;

·        გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 13  სექტემბერს 14.00 საათამდე;

·        სააპელაციო კომისიასთან შეხვედრა - 13 სექტემბერს 15.00-17.00 საათი,  მისამართზე: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, ოთახი №206

·        აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 13 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს 19.00 საათისა;

·        გამოცდა სპეციალობაში - 14 სექტემბერს 10.00 საათზე (სსუ-ს საგამოცდო ცენტრი; მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 26);

·        სპეციალობის გამოცდის შედეგები  - 14 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს 19.00 საათისა;

·        გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 16  სექტემბერის 14.00 საათამდე;

·        სააპელაციო კომისიასთან შეხვედრა - 16 სექტემბერს 15.00-17.00 საათი, მისამართზე: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, ოთახი №204;

·        აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 16 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს 18.00 საათისა.

სამაგისტრო პროგრამის ამოქმედების წინაპირობები:

·        სამაგისტრო პროგრამა შედგება მინიმუმ ხუთი კონკურსანტის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის  შემთხვევაში;

·        სამაგისტრო პროგრამის მოდული შედგება თითოეულ მოდულზე მინიმუმ ორი კონკურსანტის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის  შემთხვევაში.

·        კონკურსანტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 17-24 სექტემბრით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ  გადახდას. თანხის გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289).  კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის განყოფილებაში (მისამართზე: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, ოთახი №204);

·        მაგისტრატურაში ჩარიცხვის ბრძანება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 27 სექტემბრისა.

 

ფოტო გალერეა