სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები და ფორმატი

 

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 9 მარტი – 29 ივნისი;

აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 20 თებერვალი 6 მარტი;

შუალედური შეფასება: 2021 წლის  26 აპრილი 4 მაისი;

 

საგამოცდო პერიოდი:

ა)  დასკვნითი გამოცდები: 2021 წლის 5 ივლისი – 24 ივლისი;

ბ)  დამატებითი გამოცდები: 2021 წლის 2 აგვისტო 7 აგვისტო.

 

  

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

2020-2021სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა 2021 წლის 9 მარტამდე;

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა 2021 წლის 26 აპრილამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა 2021 წლის 5 ივლისამდე.

 

·         2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესის განახლება დისტანციური ფორმატით, Zoom-ის  პლატფორმის გამოყენებით;

·          საგანმანათლებლო პროგრამების გარკვეული კომპონენტების განხორციელება (ლაბორატორიული სამუშაოები, კლინიკა, პრაქტიკული, საწარმოო/ სასწავლო/ საველე კომპლექსური (პროფესიული) პრაქტიკა), რომელთა შეფასება ელექტრონულ ფორმატში ვერ მოხერხდება, გადატანილია შუალედური გამოცდების (2021 . 26 აპრილი – 4 მაისი) დასრულების შემდეგ;

·         ეპიდვითარების სიტუაციის გაჯანსაღების შემთხვევაში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან შესაბამისი მითითებებისთანავე, შესაძლებელია, სასწავლო პროცესი განახლდეს არადისტანციურ ფორმატში. 

ფოტო გალერეა