სიახლეები

2022-23 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

შეგახსენებთ, სტუდენტი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საგამოცდო ცხრილს, იმ შემთხვევაში, თუ:

1.    არ ფიგურირებს საგამოცდო საგანი;

2.     საგნის გასწვრივ არ არის მითითებული რიცხვი და დრო;

3.    საგნის გასწვრივ არ არის პროფესორის გვარი ან მითითებულია არასწორად;

 

სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას

 

 

პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე,სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!


იხ. გამოცდების ცხრილი

ფოტო გალერეა