სიახლეები

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

სახელმწიფოს მიერ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები და ადგილების რაოდენობა

2019-2020 სასწავლო წელს სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 21 აგვისტოს 175/ნ ბრძანების - „2019-2020 სასწავლო წელს  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ -  საფუძველზე  სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები და  ადგილების რაოდენობა:

 

საგანმანათლებლო პროგრამა

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული  ადგილების რაოდენობა

სახელმწიფო გრანტით/ თვითდაფინანსებული ადგილების რაოდენობა

1

მათემატიკა

30

5

2

ქიმია

25

5

3

ბიოლოგია

25

5

4

ფიზიკა

10

0

5

ქართული ფილოლოგია

30

10

6

ისტორია

25

5

7

არქეოლოგია

25

0

8

აფხაზური ფილოლოგია

5

0

9

ეკონომიკა

25

5

10

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

50

30

 

სულ

250

65

 

ყურადღება!!!

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ ადგილებზე აბიტურიენტთა ჩარიცხვა განხორციელდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მოწოდებული რანჟირებული სიების მიხედვით.

 

ფოტო გალერეა